הסכם רישיון שימוש עבור תוכנת ושירותי פיננדה

 1. כללי

  כתנאי לשימוש באתר זה (להלן: "האתר") ובתוכנת פיננדה (להלן: "התוכנה") והשירותים הנלווים לשימוש בתוכנה (להלן: "השירותים"), במחשבו האישי של המורשה ו/או באמצעות האתר ו/או באמצעות האפליקציה בטלפון הנייד האישי של המורשה (להלן: האפליקציה"), על המורשה ו/או על האדם אשר מורשה לכרות הסכמים מסוג הסכם זה בשם תאגיד, להסכים להוראות הסכם הרישיון (להלן: "ההסכם"), המהווה חוזה משפטי מחייב בינך (להלן: "המורשה") לבין חברת פיננדה בע"מ ח.פ. 514242734 (להלן: "החברה") כמפורט להלן. רישיון השימוש מותנה בתשלום דמי מנוי תקופתיים כנגד קבלת השירותים (להלן: "דמי המנוי"). סכום תשלום דמי המנוי ותנאי התשלום מפורטים בנספח המהדורות רישוי ותשלומים - https://www.finanda.co.il/support/faq/license-and-payments.jsf (להלן: "נספח המהדורות רישוי ותשלומים"), המהווה חלק בלתי ניפרד מההסכם, והמצוי באתר.

  למען הסר ספק, מובהר בזאת כי השימוש במונח "תוכנה" כולל כל רכיב, תוכנה, כלי, שירות מבוסס אינטרנט וכל עדכון של התוכנה ו/או השירותים אותם מספקת החברה או שהחברה מאפשרת גישה אליהם לאחר תאריך רכישת העותק הראשוני של התוכנה (או התקנת התוכנה לראשונה) או מתן הרישיון לגישה ושימוש בתוכנה בין באמצעות האתר ובין באמצעות האפליקציה.

 2. השירותים

  נספח המהדורות, רישוי ותשלומים, מפרט גם את השירותים הניתנים באמצעות הורדת והתקנת התוכנה במחשבו האישי של המורשה או באמצעות השימוש באתר. ישנם שירותים נוספים הניתנים באמצעות האפליקציה אשר מפורטים בחנות האפליקציות (כפי שיעודכן על ידי החברה מעת לעת).

  השירותים הניתנים באמצעות התקנת התוכנה במחשבו האישי של המורשה או באמצעות השימוש באתר, ניתנים בשלוש מהדורות שונות (להלן: "גירסא/ות השירות/ים") כפי כמפורט בנספח המהדורות, רישוי ותשלומים. עבור השימוש בכל אחת מגירסאות השירותים בלבד, נגבים דמי מנוי שונים. משתמש מסחרי אינו רשאי לעשות שימוש בגרסה ביתית וכל שימוש בניגוד לסעיף זה יהווה הפרה יסודית של ההסכם.

  יודגש כי התמורה המשולמת כדמי שירותים אינה כוללת תמורה או שירותים נוספים שאינם נכללים בנספח המהדורות, רישוי ותשלומים, ככל ששירותים נוספים מעין אלו מוצעים או יוצעו בעתיד תמורה בגינם תיגבה בהתאם.

  המורשה מחויב לקרוא ולהסכים לתנאי ההסכם. על ידי לחיצה על כפתור "אני מסכים" בסוף ההסכם בטרם שימוש ו/או הורדה של התוכנה ו/או השירותים מסכים המורשה לתנאי הסכם זה. באם המורשה אינו מקבל את תנאי ההסכם, אין המורשה מורשה להתקין ו/או להשתמש בתוכנה ו/או בשירותים אותם מספקת החברה, בין במחשבו האישי ובין באפליקציה. כל שימוש באתר ו/או פעולה להורדה ו/או התקנה של התוכנה, בין במחשבו האישי של המורשה ובין באפליקציה, או עשיית שימוש כלשהו בשירותים ייחשבו כהסכמה וקבלה של כל התנאים המפורטים בהסכם זה.

 3. רישום

  השימוש בתוכנה ובשירותים מותנה בכך שהמורשה יירשם לשימוש באפליקציה ו/או על ידי הורדת התוכנה למחשבו האישי של המורשה. הרישום יעשה בהתאם לתנאים המפורטים בנספח המהדורות רישוי ותשלומים. יובהר כי לצורך הרישום, המורשה נידרש למסור פרטים אישיים, כמפורט בנספח המהדורות רישוי והתשלומים (להלן: "מידע רישום"). מידע הרישום של המורשה ישמר במאגר המידע של החברה בהתאם למדיניות הגנת הפרטיות של החברה, כאמור בסעיף 23 להסכם.

  המורשה אחראי על שמירת המידע על מחשבו ו/או מכשירו הסלולארי/ ו/או על כל מכשיר או התקן באמצעותו יעשה המורשה שימוש בתוכנה, על ידי שימוש ב"תוכנת אנטי-וירוס", עדכון תוכנה, שימוש בסיסמא להגנה על קבציו ונקיטת צעדים סבירים למניעת שימוש של צדדים שלישיים במחשבו ו/או במכשירו הסלולארי, ו/או בכל מכשיר או התקן באמצעותו יעשה המורשה שימוש בתוכנה לפי העניין.

 4. זכויות באתר ובתוכנה (על ידי שימוש במחשבך האישי ו/או באפליקציה)

  כל תוכן, טקסט, שמע, תמונות, וידאו, גרפיקה וכל חומר אחר הכלול באתר ו/או בתוכנה, לרבות במידע שבו ("המידע") מוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות אחרות וכן בחקיקה ובאמנות בינלאומיות. המורשה רשאי להשתמש במידע רק כמותר ע"פ דין וכל שימוש אחר ייעשה רק ע"פ הרשאה מפורשת של החברה.

  כל הזכויות במידע המופיע באתר ו/או בתוכנה אשר מקורם בחברה או מטעמה, לרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכים במלואם לחברה או לחברות המיוצגות על ידי החברה באתר ו/או בתוכנה. המידע באתר ו/או בתוכנה נועד לשימושו האישי של המורשה בלבד, ואין לעשות בו שימוש אחר כלשהו, לרבות שימוש מסחרי. אין להעתיק, לשכפל, להעתיק ו/או להדפיס מידע כלשהו מהאתר ו/או מהתוכנה לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, בלא קבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומראש. המורשה מתחייב כי לא יפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו, אלא בתנאים, כמפורט באתר.

  אין להכניס לאתר ו/או לתוכנה תכנים ו/או להעלות לתוכם מידע או קבצים או קודים ו/או לשנות, לפגוע, להפריע או לפגום באתר ו/או בתוכנה או במידע הקיים בהם או בזכויות קניין כלשהם של החברה או של צד ג' כלשהו.

 5. דרישות חומרה ותוכנה לשימוש בתוכנה במחשבך האישי

  מערכת הפעלה 32 או 64 ביטים מסוג: Vista, Windows 7, Windows 8
  תמיכה בעברית הכרחית, כמוסבר באתר
  זיכרון מומלץ: 2GB לפחות
  מקום פנוי כונן קשיח: 120MB לפחות
  מסך: רזולוציה מינימלית 1024x768 עם 16bit color
  חיבור אינטרנט: מודם 56kbps או מהיר יותר

 6. הענקת רישיון והגבלות על הרישיון

  החברה מעניקה בזאת למורשה רישיון גישה ושימוש אלקטרוני בתוכנה (בין במחשבו האישי של המורשה ובין באפליקציה) למטרת ניהול המידע הפיננסי של המורשה בכפוף לתנאי הסכם זה. הרישיון הניתן הינו אישי, מוגבל, בלתי עביר וללא בלעדיות. בהתאם להסכם זה, ובמסגרת הרישיון אשר ניתן למורשה, המורשה אינו יכול לבצע ו/או להרשות לאחר לבצע את המפורט להלן: (א) לתת לצדדים שלישיים ליהנות משימוש בתוכנה ו/או בשירותים, ובין היתר, להשכיר או לתת רישיון-משנה, להעביר זכויות, להשאיל, לשווק, להעלות את התוכנה לרשת האינטרנט, למכור לצד שלישי או להפיץ את התוכנה או חומרים ו/או שירותים הקשורים בהם או חלקים מהם בכל דרך שהיא; (ב) להעתיק או לשכפל את התוכנה בשלמותה או בחלקה, אלא למטרת יצירת עותק גיבוי המשמש להתקנת התוכנה מחדש אצל המורשה בלבד; (ג) להשתמש במידע הנמצא בתוכנה המהווה סוד מסחרי, לפתח תוכנה אחרת אשר תתממשק עם התוכנה; (ד) לשנות, לתרגם או ליצור יצירות נגזרות של התוכנה או חלקים מי מהן; (ה) לעקוף חסמים טכניים בתוכנה, להשתמש בכלי המאפשר שימוש במאפיינים ו/או פונקציות אשר אחרת אינם ניתנים להפעלה בתוכנה, לבצע הנדסה לאחור של התוכנה; (ו) להסיר, לשנות או להסתיר התראות או הודעות לגבי שמירת זכויות לסודיות ו/או זכויות קניין של החברה או של המורשים להעניק רישיונות מטעמה, ובכלל זה התראות לגבי זכויות יוצרים, הקיימות בתוכנה או באיזה מן העותקים של התוכנה; (ז) לבצע או לנסות לבצע כל פעולה אשר תפריע לפעולה תקינה של התוכנה ו/או השירותים המסופקים, ו/או תמנע גישה לשימוש בתוכנה או בשירותים על ידי מורשים אחרים וכלל לקוחות החברה; (ח) לגרום לעומס יתר על תשתית החברה באופן שאינו סביר או שהינו ביחס שאינו פרופורציונאלי בגודלו; (ט) להשתמש בתוכנה באופן שונה מן המותר תחת סעיף זה.

  הרישיון שמוענק למורשה בהתאם להסכם זה מתיר לו להתקין עותק של התוכנה במחשב אחד, שאין אליו גישה חיצונית, ולהשתמש בו באותו מחשב בלבד וכן לעשות שימוש בתוכנה במישרין באתר ו/או באמצעות האפליקציה. חל איסור להתקין את התוכנה על גבי שרת (Server) ברשת מחשבים ו/או בתחנת עבודה ברשת מחשבים וכל התקנה במחשב דורשת רכישת רישיון ספציפי עבור המחשב הספציפי בו התוכנה מותקנת.

  המורשה רשאי להתקין במחשבו קבצי עדכון לתוכנה אשר יסופקו על ידי החברה למשתמשים מעת לעת, הכל בהתאם ובכפוף להסכם זה ולתנאי שימוש נוספים שעשויים להתלוות לתוכנות מסוימות אשר יסופקו לו בעתיד.

 7. זכויות ובעלות

  החברה מספקת רישיון שימוש בתוכנה ואינה מוכרת את התוכנה, והחברה שומרת לה את כל הזכויות אשר לא ניתנות למורשה באופן מפורש. התוכנה מוגנת על ידי חוקי זכויות יוצרים, סודות מסחריים וחוקים אחרים הנוגעים לקניין רוחני. החברה והמוסמכים להעניק רישיונות ושירותים מטעמה הינם הבעלים של השם המסחרי, זכויות היוצרים ושאר זכויות קניין רוחני בתוכנה ובכל עותק של התוכנה ו/או בכל גרסה של השירותים. הסכם זה אינו מעניק למורשה כל זכות לסימני מסחר של החברה.

 8. שירותים של צדדים שלישיים

  המורשה עשוי להיחשף לשירותים, מוצרים והצעות שלא מצד החברה, אלא מאת צדדים שלישיים, בקשר לשימושו בתוכנה (להלן: "שירותי צד-שלישי"). באם המורשה מחליט להשתמש בשירותי צד-שלישי, חלה עליו האחריות הבלעדית לקרוא ולהבין את תנאי השימוש לגבי אותו מוצר או שירות המסופק על ידי צד-שלישי. המורשה מאשר בזאת כי החברה לא תישא באחריות כלשהי לגבי אותו מוצר או שירות של צד שלישי והשימוש בו, לרבות כל תוצאה הנובעת משימוש זה והאחריות תחול על המורשה באופן בלעדי. המורשה מאשר בזאת לחברה להעביר את פרטי מידע הרישום הדרוש ליצירת קשר עימו, לרבות שמו וכתובתו, וזאת בכדי לאפשר מתן שירותי צד-שלישי.

 9. אתרי צדדים שלישיים

  אתר החברה ו/או האפליקציה עשויים להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי החברה, אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלו נועדו לנוחיות המורשה בלבד. אין לחברה שליטה באתרי אינטרנט אלו, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלו באתר אינטרנט ו/או האפליקציה משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים וכל שימוש באתרים אלו הינו באחריות המשתמש בהם בלבד. מומלץ לקרוא היטב את תנאי השימוש של כל אתר אינטרנט בו מבקר המשתמש.

 10. עדכוני התוכנה והשירותים

  החברה רשאית, מעת לעת לעדכן,לשדרג, לשפר, לאבטח, את התוכנה, הגרסאות, קבצי תחזוקת תוכנה והשירותים, וכל אפליקציה או קובץ אחר בקשר עם התוכנה והשירותים וזאת בין אם התוכנה מותקנת על מחשב המשתמש או ניתנת לגישה ושימוש באמצעות האתר ו/או האפליקציה (להלן: "עדכוני תוכנה ושירותים") באופן אוטומטי ואלקטרוני, כאשר המורשה מתחבר דרך רשת האינטרנט בכדי לעשות שימוש בתוכנה ו/או לקבל את השירותים (להלן: "עדכוני תוכנה ושירותים אוטומטים"). החברה שומרת לעצמה את הזכות ואת שיקול הדעת הבלעדי לבצע עדכוני תוכנה ושירותים אוטומטיים, ובכלל זה לשנות או להגביל את תכיפות או תדירות השימוש ו/או זמן השימוש המרבי הכולל של המורשה בתוכנה ו/או בשירותים בזמן נתון, באופן זמני או קבוע, בכפוף למתן התראה סבירה מצד החברה. החברה רשאית לבצע עדכוני תוכנה ושירותים אוטומטיים כך שיחולו באופן מיידי על מנת לעמוד בדרישות כל דין, לשמר את אבטחת המידע במערכת או אבטחת מידע הדרוש לגישה של המורשה, ובתנאי שתספק למורשה התראה על עדכוני התוכנה והשירותים האוטומטיים שבוצעו. המורשה זכאי לדחות את עדכוני התוכנה והשירותים האוטומטיים שבוצעו על ידי הפסקת השימוש בתוכנה או בשירותים אשר בהם בוצעו העדכונים כאמור. המשך שימוש של המורשה בתוכנה או באותם שירותים בהם בוצעו העדכונים כאמור יהווה הסכמה לקבלת אותם עדכוני תוכנה ושירותים אוטומטיים.

  החברה רשאית לבקש מן המורשה לבצע עדכוני תוכנה ושירותים על ידי טעינה ו/או הורדה של עדכוני התוכנה והשירותים לרבות כל אפליקציה ו/או קובץ בקשר עם התוכנה והשירותים על ידי התקנת חומרה ו/או תוכנה, לרבות דרך הורדה וטעינה של עדכוני תוכנה ושירותים דרך רשת האינטרנט (להלן: "עדכוני תוכנה ושירותים עצמאיים"). האחריות לבירור וביצוע עדכוני התוכנה והשירותים העצמאיים היא על המורשה מלבד.

  האחריות על הצלחת ואיכות עדכוני התוכנה ושירותים אוטומטיים ו/או עדכוני תוכנה ושירותים עצמאיים תהיה על המורשה, ומבלי שלמורשה תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או הספקים של החברה בגין כל נזק, קלקול, תקלה, חסימת שידורים, או כשל אשר ייגרמו לתוכנה, לשירותים, למחשב, התקן ולכל קובץ ו/או אפליקציה ו/או תוכנה בקשר עם המחשב. באחריות המורשה לוודא כי בטרם השימוש בתוכנה והשירותים הוא עומד בדרישות החומרה והתוכנה, לצורך ביצוע עדכוני התוכנה והשירותים האוטומטיים ו/או עדכוני התוכנה והשירותים העצמאיים.

  במקרה והמורשה לא יאפשר ו/או לא יבצע את עדכוני התוכנה והשירותים האוטומטיים ו/או עדכוני התוכנה והשירותים העצמאיים ,ייתכן והשימוש בתוכנה ו/או קבלת השירותים לא יתאפשר, וזאת מבלי שלמורשה תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך מהחברה ו/או צדדים שלישיים. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום את המורשה ו/או מי מטעמו מלעשות כל שימוש ו/או להפיק כל הנאה מהתוכנה והשירותים.

  מובהר בזאת כי ההוראות והתנאים בהסכם יחולו גם על עדכוני התוכנה והשירותים האוטומטים וגם על עדכוני התוכנה והשירותים העצמאיים, ככל שיהיו.

 11. מוסדות פיננסיים, שירותים פיננסיים, מידע פיננסי וסיווג פעולות

  במסגרת השימוש בתוכנה והשירותים, תתאפשר למורשה גישה לשירותי הצגת מידע מקוונים (אינטרנטיים) של מוסדות פיננסיים שונים, (להלן: "מוסדות פיננסיים"), המורשה מאשר כי ידוע לו שייתכן והשירותים לא יהיו זמינים בשל מאפיינים והגדרות שונות שנקבעו או יקבעו בעתיד על ידי המוסדות הפיננסיים. היקף המוסדות הפיננסים יכול לגדול או להצטמצם על פי שיקול דעת החברה ובהתאם לכל שינוי בגירסת השירותים על ידי המורשה ו/או עדכוני תוכנה ושירותים.

  המורשה מאשר כי הוא מודע לכך שייתכן שמוסדות פיננסיים מסוימים אינם מאפשרים גישה לשירותים פיננסיים באמצעות התוכנה ו/או השירותים וכי ייתכן שהגירסה שיש בידי המורשה אינה מאפשרת ו/או אינה תומכת בקישור למוסד פיננסי מסוים.

  השימוש ברישיון ובשירותים מאפשר קבלת שירותים פיננסיים ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל הצגה, ניתוח, סיכום, ריכוז, דיווח, מיון, פילוח, חיתוך, "משיכת מידע" וכיו"ב (להלן: "שירותים פיננסיים") של מידע פיננסי, לרבות חשבונות בנק, חשבונות חיובי כרטיסי אשראי, הוצאות משק בית, מיסים והיטלים שונים (להלן: "מידע פיננסי"), ובכפוף להיקף השירותים הפיננסיים והמידע הפיננסי המתאפשרים בהתאם לגירסת השירותים אשר בשימוש המורשה. היקף המידע הפיננסי והשירותים הפיננסים יכול לגדול או להצטמצם בהתאם לכל שינוי בגירסת השירותים על ידי המורשה ו/או עדכוני תוכנה ושירותים.

  המורשה מאשר כי ידוע לו שבמקרה של חסימת נתונים או כשל כלשהו שמונע תקשורת מלאה עם המוסדות הפיננסיים, ייתכן שהמידע הפיננסי שיוצג בתוכנה יהיה לא עדכני או לא מדויק, ועסקאות מסוימות שהתבצעו עלולות שלא להיות מוצגות בתוכנה.

  בכל מקרה, המורשה מאשר כי ידוע לו שהשירותים מבוססים על המידע הזמין כפי שהוא מוצג אצל המוסדות הפיננסיים ובהתבסס על הגדרות התוכנה. המורשה מאשר כי ידוע לו שייתכן שהמידע הזמין אצל המוסדות הפיננסיים אינו מדויק ו/או שסיווג המידע הפיננסי שנעשה על סמך הגדרות התוכנה אינו מדויק, כך שעל המורשה חלה החובה לבדוק באם המידע הפיננסי המוצג בתוכנה הינו עדכני ומדויק ובאם סיווג המידע הפיננסי תואם טיבה וטבעה של הפעולה הרלוונטית, בין אם על ידי בדיקת תאריך עדכון המידע, אופן סיווגה והצגתה של כל פעולה פיננסית בתוכנה ו/או בכל דרך מקובלת אחרת, בטרם ביצוע כל עסקה או החלטה המבוססת על המידע הפיננסי של המורשה בתוכנה ו/או השירותים.

  מדיניות החברה בנוגע למידע על חשבונות המורשה במוסדות פיננסיים: המורשה מכיר בכך שבעת גישה באמצעות התוכנה ו/או השירותים למוסדות פיננסים לצורך קבלת שירותים פיננסיים ו/או מידע פיננסי התוכנה שומרת ואוגרת מידע לרבות מספרי חשבון בנק, מספרי גישה לחשבונות במוסדות פיננסיים, סיסמאות גישה לחשבונות וכל מידע הדרוש לשם התחברות והצגת מידע פיננסי הקיים באתרים המקוונים של המוסדות הפיננסיים במחשב המורשה (להלן: "מידע הדרוש לגישה").

  במסגרת השירותים החברה יכולה להציע יבוא של נתוני חשבונות המורשה במוסדות פיננסיים לצורך הצגתם וסיווגם באמצעות התוכנה. המורשה מצהיר כי ידוע לו שייתכן והסיווגים המוצעים על ידי התוכנה יהיו שונים מהסיווג המקורי בחשבון המורשה במוסד פיננסי הרלבנטי (להלן: "הסיווג המקורי") וכי החברה מסתמכת בין היתר על הסיווג המקורי לצורך סיווג הנתונים המיובאים על ידי המורשה. המורשה אחראי לוודא כי הסיווג שבוצע בתוכנה משקף באופן נכון את הפעולה הרלבנטית באמצעות בדיקת הסיווג של התוכנה מול הסיווג המקורי ומוותר על כל טענה או תביעה כלפי החברה במקרה של סיווג מוטעה בתוכנה.

  ייתכן שהאתר יאפשר בהתאם לשיקול דעת החברה ובכפוף להסכמת המורשה שהציע את הסיווג, פרסום והעלאה של סיווגים שהוצעו על ידי משתמשים בקשר לשירותים (להלן: "סיווגי המשתמשים").

  המורשה מצהיר ומאשר כי ידוע לו שהחברה, רשאית על פי שקול דעתה הבלעדי למחוק ו/או לשנות סיווגי משתמשים, והכל בלא שניתנה הודעה מוקדמת על כך למורשה אשר מסר את הסיווג הרלוונטי, ולמורשה כאמור לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

  סיווגי המשתמשים יהיו גלויים לכל מורשה שרכש רישיון שימוש בתוקף, והוא יהיה רשאי לעשות שימוש בסיווגי המשתמשים האחרים. לפיכך, למורשה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה, ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או פגיעה בקשר לסיווגי המשתמשים.

  כל מורשה שיגיש סיווג משתמשים מתחייב כי תוכן המידע הנמסר על ידו לא יכלול מידע המפר ו/או עלול להפר זכויות של צד שלישי על פי כל דין, ו/או הפוגע או מפר ו/או עלול לפגוע ו/או להפר כל דין. המורשה מאשר בזאת לתוכנה ו/או לחברה להשתמש במידע הדרוש לגישה, על מנת לאפשר גישה והצגת המידע הפיננסי הניתן על ידי המוסדות הפיננסיים למורשה בלבד.

  המורשה מכיר בכך שככל שהוא איננו עושה שימוש בתוכנה באמצעות האתר ו/או באמצעות האפליקציה, אלא באמצעות התקנת התוכנה על מחשבו האישי, המידע הפיננסי, אשר מוצג למורשה באמצעות התוכנה אינו נשמר בכל מאגר מידע של החברה, ועל כן לחברה אין אפשרות לשחזר, לאחזר, ולעקוב אחר המידע הדרוש לגישה.

  המורשה מאשר בזאת כי הוא מודע לכך שהחברה אינה בוחנת את המידע הפיננסי של המורשה לעניין שלמות המידע או דיוקו של המידע הפיננסי, וכן המורשה מסכים שהחברה אינה אחראית לשלמותו או דיוקו של המידע הפיננסי. כל עסקה או פעילות הנעשית באתר מקוון של מוסד פיננסי כלשהו, אינה מתבצעת דרך התוכנה והחברה אינה נושאת באחריות לתוצאותיה של עסקה או פעילות מעין זו. המורשה הינו האחראי הבלעדי לכל חיוב כספי למוסדות הפיננסיים אשר הוטל עליו או שהוא נטל על עצמו.

 12. וויתור על טענות

  התוכנה והשירותים הזמינים באתר החברה ניתנים כמות שהם ("AS IS") ובלא כל התחייבות מצד החברה. אי לכך, אין באמור באתר ו/או בהסכם משום מצג מצד החברה בדבר האמינות, ההתאמה, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של התוכנה ו/או השירותים למטרה כלשהי. לפיכך, לא תהיה לך כל טענה, ו/או דרישה, ו/או תביעה כלפי החברה, בעלי מניות בחברה, מוסדות פיננסיים המעניקים את השירותים הפיננסיים, נותני השירותים לחברה, מורשים מטעם החברה, מפיצים, סוחרים, ספקים, או כל צד שלישי אחר הקשור לאספקת התוכנה והשירותים (ביחד ולחוד להלן: "הספקים") נושאים, בכפוף להוראות הדין החל, באחריות בגין תכונות יכולות, מגבלות או התאמה של התוכנה ו/או השירותים לצרכיו ודרישותיו של המורשה. בנוסף לכך, הספקים לא ישאו באחריות מפורשת או משתמעת מכח הוראות כל דין בגין טענת פגם, אי התאמה, זכות שימוש, סחירות והסגת גבול בגין אספקת התוכנה והשירותים. החברה אינה מתחייבת לכך שהתוכנה והשירותים יסופקו ללא תקלות ("BUGS"), וירוסים, הפרעות, גישה בלתי מורשית, התחזות וגניבת זהות וכל מגבלות חומרה ותוכנה אחרות אשר יש בהן כדי לגרום לפגיעה בצרכי המורשה מן התוכנה והשירותים (להלן: "התקלות"). החברה מקדישה משאבים ונוקטת באמצעי אבטחה שונים בפיתוח התוכנה, אתר החברה ומחשבי החברה למניעת התקלות. עם זאת, מטבע הדברים, כל מערכת ממוחשבת לרבות האינטרנט, סובלת לעתים מתקלות, והשימוש באינטרנט, ובמערכות ממוחשבות המבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, חשוף לסיכונים ואין החברה יכולה לאבטח באופן מושלם את מחשביה ו/או אתר החברה מפני כלל הפגיעות הפוטנציאליות.

  המורשה מצהיר בזאת כי ידוע לו שהתוכנה והשירותים מאפשרים הצגת מידע פיננסי אשר אין בהם כדי להוות תחליף לייעוץ מקצועי בנושאים פיננסיים, משפטיים או בכל שירות מקצועי אחר (להלן: "שירותים מקצועיים"). בכל מקרה בו המורשה נידרש לקבל ייעוץ ו/או חוות דעת בנושאים הקשורים לשירותים המקצועיים (להלן: "ייעוץ מקצועי"), עליו לקבל את הייעוץ המקצועי מבעל מקצוע העוסק במתן שירותים מקצועיים בתחום הרלוונטי, וזאת בכדי לקבל ייעוץ מקצועי מותאם לנסיבות המיוחדות של כל מקרה ומקרה. החברה אינה מתחייבת, ואיננה מתיימרת לתת מצג לפיו השימוש במידע הפיננסי והצגתו עונה על דרישות רשויות סטטוטוריות במדינת ישראל או בכל מדינה אחרת,ככל שהרשויות האמורות ידרשו מהמורשה ו/או מי מטעמו להציג בפניהן מידע פיננסי אשר ניתן לקבלו באמצעות התוכנה והשירותים. לפיכך, על המורשה לבדוק, קודם השימוש במידע הפיננסי והסתמכות עליו לצורך האמור לעיל, אם לפי הדין החל עליו, המורשה הנו רשאי להשתמש במידע הפיננסי, ומהי מידת השימוש המותרת במקרים האמורים לעיל.

 13. הגבלת אחריות

  אחריות החברה כלפי המורשה בקשר לשימוש בתוכנה ו/או השירותים לא תחול בשום מקרה על החברה ו/או על מי מבעלי מניותיה, במישרין ו/או בעקיפין, ו/או על חברה קשורה ו/או חברה מסונפת ו/או חברה בת ו/או גופים אחרים המהווים חלק ממיזם משותף ו/או שותפים ו/או גופים אחרים בעלי שליטה משותפת מהותית ו/או מי מבעלי מניותיהם, ו/או מנהלי החברה ו/או נושאי משרה בחברה, כהגדרתם בחוק החברות, תשנ"ט - 1999, דירקטורים, עובדים ו/או ספקיה השונים. לא תחול אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, השחתה, כשל אבטחה או גניבה של מידע עסקי ו/או מידע פיננסי, קיומם של וירוסים, תוכנות ריגול, אבדן הכנסה, קנסות, הפסדים, הוצאות, אבדן הזדמנויות עסקיות של המורשה ו/או אחר מטעמו ו/או צד שלישי כלשהוא הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בהסתמכות על התוכנה והשירותים ו/או בשימוש בתוכנה ו/או השירותים ו/או בביצועיהם, בעיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש בתוכנה ו/או השירותים, באספקה או באי אספקה של השירותים או בכל דרך אחרת הנובעת מן השימוש בתוכנה ו/או השירותים (להלן: "הנזק/ים"), אפילו אם נודע לחברה על האפשרות של נזק כאמור.

  החברה לא תשא באחריות בגין אבדן כספים ו/או נזקים אחרים למורשה ו/או אחר מטעמו ו/או צד שלישי כלשהוא אשר ייגרמו כתוצאה מהסתכמות וקבלת שירותים של המורשה או מי מטעמו על צד שלישי ו/או אתרי אינטרנט אחרים, ו/או שירותי ייעוץ פיננסי אחרים.

  החברה מצהירה בזאת כי לא תוכל לספק את התוכנה ו/או השירותים ללא הגבלות האחריות האמורות בסעיף זה לעיל. לפיכך, הגבלות האחריות על החברה האמורות בסעיף זה לעיל הינן תנאי יסודי לקיום ההסכם.

  מובהר ומוסכם בזאת כי היה ועל אף האמור לעיל, יקבע על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת כי החברה אחראית כלפי המורשה ו/או בקשר לשימוש בתוכנה ו/או באפליקציה ו/או השירותים באחריות כלשהי, אזי האחריות של החברה תהא מוגבלת בכל מקרה לגובה סכום התשלומים ששולמו על ידי המורשה בפועל לחברה בגין השירותים.

 14. הסכמה על קיומם של יחסי מסחר אלקטרוניים

  הסכמה על משלוח הודעות אלקטרוניות – החברה מעוניינת, לשלוח למורשה הודעות אלקטרוניות, מעת לעת, בקשר לתוכנה, לשירותים, למידע הדרוש לגלישה, ולמידע אשר המורשה מסר לחברה. לצורך קבלת הודעות אלקטרוניות כאמור, על המורשה ללחוץ כאן על כפתור :"אני מסכים לקבלת הודעות אלקטרוניות". במקרה שלא תלחץ על הכפתור, החברה לא תשלח לך הודעות אלקטרוניות כאמור.

  המורשה מצהיר בזאת כי ההסכמה לקבל הודעות אלקטרוניות נעשתה על דעת עצמו, בשים לב לדרישות החומרה והתוכנה כמפורט בהסכם זה. ההסכמה תחול על כל התקשרות בקשר לתוכנה.

  חזרה מהסכמה – במקרה שבו המורשה יחליט כי אינו מעוניין עוד בקבלת הודעות אלקטרוניות, לאחר שנתן את הסכמתו לכך, עליו להודיע על כך לחברה באמצעות האתר (להלן:"חזרה מהסכמה").

  שינוי בכתובת הדוא"ל - הנך מסכים בזאת להודיע לחברה על כל שינוי בכתובת הדוא"ל אשר מסרת לחברה לצורך קבלת ההודעות האלקטרוניות. בכל מקרה של שינוי כאמור הנך מתבקש להודיע על כך לחברה באמצעות האתר.

 15. תמיכה טכנית

  החברה מצהירה בזאת כי היא מספקת שירותי תמיכה טכנית בקשר עם תקלות תוכנה והשירותים באמצעות פניה אלקטרונית בלבד בכתובת https://www.finanda.co.il/support/contact.jsf (להלן: "שירותי תמיכה טכנית"). החברה תעשה את מירב המאמצים הסבירים לפתור תקלות בקבלת פניה לשירותי תמיכה טכנית, אולם אין באמור לעיל משום מצג או התחייבות לפרק הזמן שבו תקלה כאמור תיפתר, ו/או אם פתרון לתקלה כאמור יימצא על ידי החברה ו/או צד שלישי. החברה אינה מתחייבת לרמת שירות ו/או תיקון תקלות ו/או תמיכה טכנית מעבר לאמור בסעיף זה.

 16. מדיניות ביטול/החזרה

  מדיניות ביטול/ החזרה של שימוש בתוכנה באמצעות האפליקציה

  המורשה רשאי לבטל את העסקה ככל שהיא מתייחסת לשימוש בתוכנה באמצעות האפליקציה (להבדיל משימוש בתוכנה באמצעות מחשבו האישי) בהתאם למדיניות ההחזרה של חנות האפליקציות הרלוונטית דרכה התבצעה העסקה (כפי שתהא מעת לעת). באחריות המורשה לוודא כי כל תנאי הרכישה (לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור תנאי ההחזרה) דרך חנות האפליקציות מוסכמים על ידו טרם ביצוע העסקה.

  מדיניות ביטול/ החזרה של שימוש בתוכנה במחשבך האישי

  המורשה רשאי לבטל את העסקה ככל שהיא מתייחסת לשימוש בתוכנה במחשבו האישי של המורשה (להבדיל משימוש בתוכנה באמצעות האפליקציה) בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הצרכן"), קרי ביטול עסקה, שלא כתוצאה מפגם או הפרה של החברה, יתאפשר תוך 14 ימים מיום רכישת התוכנה בפועל ("תקופת הביטול") לאחר גמר תקופת הנסיון (המוענקת ללא תמורה על ידי החברה כשירות למשתמשים פוטנציאליים ככלי לימוד והתנסות בתוכנה), כנגד תשלום דמי ביטול בשיעור הקבוע בחוק הגנת הצרכן.

  המורשה יהיה רשאי לבטל את העסקה ככל שהיא מתייחסת לשימוש בתוכנה במחשבו האישי של המורשה (להבדיל משימוש בתוכנה באמצעות האפליקציה) גם לאחר חלוף תקופת הביטול וזאת בכפוף למתן הודעה מראש ובכתב לחברה ותשלום עבור החלק היחסי של התקופה שבה נעשה שימוש בתוכנה עד כניסת הביטול לתוקף כקבוע להלן ובתוספת דמי ביטול בשיעור של 80% מיתרת דמי המנוי בגין התקופה המבוטלת (דהיינו תקופת המנוי הבלתי מנוצלת). מימוש הזכות לביטול העסקה לאחר חלוף תקופת הביטול יכנס לתוקפו 3 ימי עסקים לאחר קבלת הודעת הביטול מאת המורשה על ידי החברה.

  המורשה מאשר כי ידוע לו שדמי המנוי המוצעים על ידי החברה מבוססים על תחשיב שנתי ועל כן דמי הביטול שהחברה גובה הינם סבירים בנסיבות אלו.

 17. בלוג

  במסגרת המידע המסופק באתר, החברה עשויה לאפשר פרסום והעלאה של תכנים ומידע הניתנים כשירות למשתמשים לצרכי ידע בלבד (להלן: "תוכן הבלוג" או "הבלוג"). הבלוג עשוי לכלול מידע המפורסם מטעם החברה ו/או מטעם גורמים המאושרים על ידה.

  כל מידע אשר יפורסם במסגרת הבלוג יהיה גלוי לכל המשתמשים האחרים באתר. במקרה והחברה תבחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לאפשר למשתמשים להעלות מידע או לספק תכנים מטעמם, לרבות תגובות משתמשים, המורשה מצהיר ומאשר כי ידוע לו וכי הוא נותן את הסכמתו בזאת לכך כי כל מידע אשר יימסר על ידו במסגרת תוכן הבלוג ואשר יפורסם בו, ייחשף בפני כל המשתמשים האחרים באתר ו/או כל המשתמשים האחרים ברשת האינטרנט. לפיכך, לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בגין כל נזק ו/או פגיעה בקשר למידע שפורסם במסגרת תוכן הבלוג.

  המורשה מאשר כי לחברה תהיה הזכות לעשות כל שימוש במידע שיימסר באתר במסגרת הבלוג, בכפוף לכל דין ועל פי שקול דעתה של החברה, לרבות חשיפת פרטי מפרסם המידע, והכל מבלי לקבל לכך הרשאה נוספת מהמורשה אשר פרסם או מסר את המידע הרלוונטי ומבלי שתהיה לו כל טענה ו/או דרישה כספית ו/או אחרת ו/או כל תביעה. יחד עם זאת החברה תפעל באופן סביר לא לחשוף את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים ללא סיבה.

  המורשה מצהיר ומאשר בזאת כי ידוע לו שהחברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין, לסרב לפרסם מידע, כולו או חלקו, שנמסר על ידי משתמשים והכל בלא שניתנה הודעה מוקדמת על כך למורשה אשר מסר את המידע הרלבנטי, ולמורשה כאמור לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

  המורשה מצהיר ומתחייב כי תוכן מידע הנמסר על ידו לא יכלול מידע המפר ו/או עלול להפר זכויות של צד שלישי על פי כל דין, ו/או הפוגע או מפר ו/או עלול לפגוע ו/או להפר כל דין. מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל המורשה מתחייב שלא להעביר מידע ו/או נתונים אשר כוללים:

  1. מידע לא חוקי, ו/או מידע אשר מעודד לביצוע פעולות לא חוקיות על פי דיני מדינת ישראל.

  2. מידע הפוגע במוניטין של צד שלישי כלשהו.

  3. מידע הכולל כל חומר המפר ו/או הפוגע ו/או עלול לפגוע ו/או להפר זכויות קנייניות של צדדים שלישיים. ובכלל זאת זכויות קניין רוחני, זכות הפרטיות, זכות הפרסום וכד', אלא אם כן הזכויות האמורות הן בשליטתך, או שקיבלת את כל ההרשאות הנחוצות.

  4. כל השמצה, העלבה, הטרדה, מעקב, איום, או הפרה בכל דרך אחרת של זכויות הזולת על פי דין ו/או כל מידע אשר יכול לפגוע בפרטיותו של צד שלישי, ו/או מהווה לשון הרע כלפי צד שלישי.

  5. כל מידע אשר פוגע או עלול לפגוע ברגשותיו של הציבור, לרבות מידע פורנוגראפי ו/או בעל אופי מיני בוטה, ו/או מטריד מינית, ו/או חומר גזעני, ו/או מאיים על צדדים שלישיים ו/או כולל שפה ומלל גס ו/או כל חומר אשר אסור להפיצו על פי דיני מדינת ישראל.

  6. דבר פרסומת בניגוד להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב- 1982.

  7. כל מידע אשר תוכנו מהווה עילה לתביעה אזרחית ו/או אשר מפרה את דיני מדינת ישראל.

  8. כל תוכן ומידע על קטינים המזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם.

  9. מידע ו/או קבצים ו/או קודים אשר עשויים לשנות, לפגוע, ו/או להפריע, ו/או לפגום באתר ו/או במידע הקיים בו ו/או בזכויות קניין כלשהם ו/או זכויות הנאה מן האתר של החברה ו/או של צד ג' כלשהו לרבות "סוסים טרויאניים", "וירוסים", "תולעים" וכד' או שימוש בתוכנות מחשב שיש בהן כדי להזיק לכל מאן דהוא וכן מידע המאפשר קבלת גישה בלתי מורשית לאתר, חשבונות, מערכות מחשב, מאגר המידע של האתר, או רשתות ומחשבים אחרים הקשורים לאתר על ידי ביצוע הפעולות המנויות לעיל.

  10. כל מידע שהגישה אליו חסומה באמצעות הצפנות שונות לרבות סיסמאות ושמות משתמש, וכן מידע בגין ההצפנות כאמור.

  המורשה מצהיר ומאשר בזאת כי הוא נושא באחריות המשפטית המלאה לגבי תוכן ומידע שהוגשו על ידי אותו מורשה ו/או באמצעותו ו/או על ידו ו/או אחר מטעמו באתר במסגרת תוכן הבלוג והוא פוטר את החברה מכל אחריות בגין הפרה של הוראות כל דין ו/או פגיעה בזכויות של צד שלישי ו/או הפרה של זכויות של צד שלישי על פי כל דין.

  המורשה מצהיר ומאשר כי ידוע לו שלחברה אין אפשרות לקיים בירור ממצה בדבר אמינות ואמיתות תגובות וחוות דעות של משתמשים אחרים, אם וככל שיהיו.

  המידע הכלול בתוכן הבלוג הינו מידע כללי הניתן כשירות לרווחת כלל המשתמשים. תוכן הבלוג חוסה תחת הגנת זכויות היוצרים הכללית באתר, לרבות איסור ההעתקה והפצה. אין להסתמך על מידע ו/או לראות בו ייעוץ שהתקבל באמצעות הבלוג לצורך קבלת החלטות בנושאים אישיים, משפטיים או כספיים; לשם כך יש להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ מותאם לנסיבות המיוחדות.

 18. התיישנות

  בכפוף להוראות הדין החל, תקופת ההתיישנות בגין תביעה של המורשה ו/או המשתמש מטעמו מכח ההסכם לקיום זכות, התחייבות, או חובה בנוגע לתוכנה ו/או השירותים ו/או שירותי צד שלישי הניתנים ע"י הספקים הינה 3 שנים מיום שבו נולדה עילת התובענה.

 19. שונות

  התנאים בהסכם ממצים את כל המוסכם בין המורשה לבין החברה בקשר עם אספקת התוכנה והשירותים לרבות הגבלת האחריות של החברה והספקים, התרופות והסעדים להם זכאים הצדדים בגין הפרת ההוראות והתנאים בהסכם בקשר עם התוכנה והשירותים. מלבד החברה, אין לשום צד שלישי כלשהוא זכות לשנות, להוסיף, להגביל תניה או הוראה מתניות וההוראות שבהסכם (להלן: "שינוי/ים") הנוגעים לחברה ו/או ספקיה. כל שינוי בהסכם שלא בוצע או אושר במפורש ובכתב על ידי החברה, יהיה חסר תוקף ובטל, ואין בו כדי לחייב את החברה ו/או הספקים. במקרה של סתירה בין הוראה מקורית בהסכם לבין הוראה ו/או שינוי ו/או וויתור על זכות של החברה מכח ההסכם, ההוראה המקורית בהסכם גוברת על ההוראה המאוחרת.

  בכל מקרה שבו הוראה מהוראות ההסכם אינה עומדת בהוראות הדין החל, ההוראה האמורה תפורש באופן כזה שהיא תתואם להוראות הדין החל וההוראה האמורה תמשיך להיות בתוקף.

  כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו לצרכי נוחות בלבד והן אינן משמשות לפרשנות הוראות ההסכם.

 20. סמכות שיפוט והדין החל

  הדין החל על הסכם זה הם דיני מדינת ישראל. בכל מקרה של מחלוקת, הסכסוך יתברר בבתי המשפט בחיפה ו/או תל אביב.

  מחובת המורשה או אחר מטעמו אשר עושה שימוש בשירותים ובאתר ביחס למידע פיננסי של מדינה שאינה מדינת ישראל (להלן: "מדינה זרה") ו/או שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק באם הוראות ותנאי ההסכם , תואמים גם את דיני המדינה הזרה. אין ביכולתה של החברה להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות על פי הדינים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר בזאת כי המורשה ישא לבדו באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש בתוכנה ו/או השירותים על ידי המורשה ו/או אחר מטעמו.

  הוראות חוק המכר (מכר טובין בין לאומי), תש"ס-1999 וכן אמנת האומות המאוחדות בדבר חוזים למכר טובין בין לאומי (1980) לא יחולו על הסכם זה.

  אין בהוראות והתנאים של הסכם זה בכדי לגרוע מכל זכות שיש לחברה מכח הוראות הדין החל.

 21. שינויים בהסכם

  החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או למחוק הוראות ותנאים בהסכם בכל עת (להלן: "שינויים בהסכם"). שינויים בהסכם ייעשו לאחר שניתנה עליהם הודעה מוקדמת בכל דרך סבירה שהחברה תראה לנכון, לרבות שימוש באתר האינטרנט של החברה. כל שימוש של המורשה ו/או מי מטעמו לאחר שבוצעו שינויים בהסכם, כמוהו כהסכמה של המורשה לקבלת השינויים בהסכם.

 22. מניעת שימוש וסיום ההסכם

  בכל מקרה שבו המורשה או מי מטעמו יפר/ו את ההוראות והתנאים שבהסכם, החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל, לחסום, להפסיק השימוש של המורשה בתוכנה ו/או בקבלת השירותים, בהתאם להחלטת החברה, ובלא כל צורך בהודעה מוקדמת על כך מן החברה למורשה (להלן:"מניעת שימוש").במקרה והחברה תחליט על מניעת שימוש מן המורשה, ייחסמו הרשאותיו.

  בנוסף, החברה שומרת לעצמה את הזכות למחוק את מידע הרישום ו/או המידע הדרוש לגלישה ו/או כל מידע אחר של המורשה אשר נמצא במחשבי החברה ולרבות מידע שנמסר על ידי המשתמש כחלק ו/או בקשר עם השימוש בתוכנה באמצעות האתר ו/או האפליקציה, בכל מקרה של מניעת שימוש.

  בכל מקרה של הפסקת השימוש בתוכנה והשירותים, בין אם ביוזמת החברה, ובין אם ביוזמת המורשה (להלן: "סיום ההסכם") המורשה ו/או מי מטעמו יחדול מלעשות שימוש בתוכנה ו/או השירותים. אין בסיום ההסכם בכדי לפגוע בכל זכות אשר עומדת לחברה מכח ההסכם ו/או כל דין. בנוסף, המורשה מסכים בזאת שבמקרה של סיום ההסכם ו/או מניעת שימוש , החברה לא תשא באחריות כלפיו ו/או מי מטעמו ו/או לכל צד שלישי בקשר עם ההוראות הנובעות ממניעת שימוש ו/או סיום ההסכם, שעל פי ההסכם.

 23. פיצויים ושיפוי

  בכל מקרה של הפרת הוראות הסכם ו/או הוראות כל דין על ידי המורשה ו/או אחר מטעמו בקשר עם התוכנה ו/או השירותים ו/או הוראות ההסכם, ישא המורשה באחריות לכך, ויפצה ו/או ישפה את החברה בגין האמור, לרבות תשלום הוצאות משפטיות לחברה ושכר טרחת עורך דינה. המורשה מסכים בזאת לפצות ו/או לשפות את החברה לרבות הוצאותיה המשפטיות ושכר טרחת עורך דינה, בכל מקרה של טענה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר עם ההסכם, השירותים, והתוכנה, אשר נובעות כתוצאה מהפרת הוראות ההסכם, הוראות כל דין, הפרת זכויות של צד שלישי על ידי המורשה ו/או מי מטעמו.

  התחייבות המורשה בסעיף 22 לעיל תחול גם במקרה של סיום ההסכם.

 24. מדיניות אבטחת מידע והגנת הפרטיות

  אבטחת המידע והגנת הפרטיות הינה בהתאם למדיניות אבטחת מידע והגנה על פרטיות של החברה המפורסמת ב: https://www.finanda.co.il/privacy.jsf ומהווה חלק בלתי נפרד מההסכם.